हाजिरी प्रणाली

दार्मा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

फारुलाचौर, दार्मा, कर्णाली प्रदेश, नेपाल